Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Noticies / OFERTA DE FEINA: 1 d’un/a administratiu/iva adscrit a serveis generals, en règim laboral temporal, mitjançant concurs oposició

OFERTA DE FEINA: 1 d’un/a administratiu/iva adscrit a serveis generals, en règim laboral temporal, mitjançant concurs oposició

Bases reguladores de la convocatòria per a la contractació d’un/a administratiu/iva adscrit a serveis generals, en règim laboral temporal, mitjançant concurs oposició i per a la creació d’una borsa de treball per a la plaça convocada

23-04-2024

Per la Resolució d’Alcaldia de data 18 d’abril de 2024, s’ha aprovat la convocatòria i les bases per a proveir per concurs lliure una plaça d’administratiu/iva de serveis generals, en règim de personal laboral temporal, i la creació d’una borsa de treball, així com procedir a la seva publicació d’acord amb l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al serveis de les entitats locals.

1. Característiques del lloc de treball:

Les dades bàsiques del lloc de treball són les següents:

- Denominació: Administratiu/iva

- Règim jurídic: Laboral temporal

- Jornada: Parcial del 66,66% (25 hores setmanals).

- Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

- Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.

- Grup de classificació: C1

- CD: 18

- CE mensual: 321,33 €

- Total retribució mensual: 1.193,03 €

La incorporació es preveu al mes de juny i fins al 30 de setembre de 2024. En cas que la situació que motiva la present contractació (reducció de jornada d’una persona que ocupa un lloc de treball d’administrativa de serveis generals), es prorrogui, podrà ser prorrogat també el contracte laboral de la persona contractada per aquest procediment.

2. Requisits de les persones aspirants

Les persones aspirants hauran de presentar la declaració responsable, segons model normalitzat (inclòs al model de sol·licitud que s’adjunta com a document Annex 2 a aquestes bases), de compliment dels requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  1. REQUISITS GENERALS:

a)    Tnir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

b)    Haver complert 16 anys, i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c)    Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies de la plaça convocada.

d)    No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat/ada absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les que es desenvoluparan. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

   2. REQUISITS ESPECÍFICS:

a)    Estar en possessió de la titulació de batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior, o un altre equivalent o superior, o qualsevol altra titulació que permeti l’accés a la categoria de la plaça convocada, o en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

b)    Acreditar el coneixement adequat oral i escrit de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell C1, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori prevista en la base 7. 

c)    Per les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, amb l’excepció de les persones nacionals d’un estat amb llengua castellana, hauran d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, mitjançant la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori que estableix la base 7a, o bé hauran d’aportar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

  • Diploma d’espanyol (nivell C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials.

3. Presentació de sol·licituds.

3.1         Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 09:00h a 14:00h) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de vint dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat. Tot això de conformitat amb el què disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de la corporació, i a la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat).

3.2         Documentació:

Per ser admès/esa en les proves selectives, caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, degudament signat, que inclou la declaració responsable (Annex 2).
  • Còpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una còpia autentificada del permís de residència.
  • Còpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció.
  • Si se’n disposa, còpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C1 (o superior),  de coneixements del català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 7a).
  • En cas que sigui d’aplicació el requisit específic B. d) de la base 3a, i si se’n disposi, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, original o fotocòpia (diploma d’espanyol C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials. En cas contrari, caldrà superar la prova prevista en la base 7a.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 7a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.
  • Currículum vitae.

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, llevat que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

El termini de presentació és des del dia 23.04.2024 fins el dia 12.05.2024

–ACTUALITZACIÓ 16.05.2024–

S’ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses en data 16.05.2024

--ACTUALITZACIÓ 29.05.2024--

S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses en data 29.05.2024

--ACTUALITZACIÓ 13.06.2024--

Es fa pública l'acta del tribunal qualificador amb els resultats del concurs oposició.

ANUNCI I BASES

FORMULARI SOL·LICITUD

TEMARI

EDICTE LLISTA PERSONES ADMESES I EXCLOSES

EDICTE LLISTA DEFINITIVA PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR

EDICTE FORMALITZACIÓ CONTRACTE  DE LA PERSONA ASPIRAN SELECCIONADA