Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Noticies / OFERTA DE FEINA: Provisió d’una plaça d’operari de la brigada municipal, mitjançant concurs lliure, amb caràcter laboral temporal

OFERTA DE FEINA: Provisió d’una plaça d’operari de la brigada municipal, mitjançant concurs lliure, amb caràcter laboral temporal

Bases reguladores de la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’operari de la brigada municipal, mitjançant concurs lliure, amb caràcter laboral temporal

17-06-2024

Per la Resolució d’Alcaldia de data 13 de juny de 2024, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça de peó de la brigada en règim laboral temporal.
1.      Característiques de la contractació
- Lloc de treball: operari de brigada
- Nombre de places: 1
- Grup de classificació d’assimilació a funcionari: Agrupacions professionals sense requisit de titulació (AP)
- Durada del contracte: Es preveu la incorporació durant la segona quinzena del mes de juliol  i fins a la reincorporació al lloc de treball de la persona titular de la plaça.
- Jornada:100%.
- Sistema de selecció: concurs lliure.
Salari:

Concepte salarial

Import brut mensual

Sou

643,36 €

Complement CD 14

305,09 €

Complement CE

374,93 €

Total

1.323,38 €

2. Requisits

Els/les aspirants hauran de presentar la declaració responsable, segons model normalitzat, que s’adjunta inclosa a l’Annex 1 d’aquestes bases, de compliment dels requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:
a)    Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
b)    Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c)    Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies de la plaça convocada.
d)    No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat/ada absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e)    Disposar del carnet de conduir classe B.
f)     Posseir el certificat de coneixements de nivell de bàsic de català (A2), que es correspon amb el nivell bàsic de català (A bàsic) del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa o d’aquells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a equivalents.
g)    Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, amb nivell intermedi (Base general 3.1.6)

3. Presentació de sol·licituds
3.1 Termini i lloc de presentació:
Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 09.00h a 14.00h) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 1 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.
Aquestes Bases es publicaran també al taulell d’edictes de la corporació i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat).
3.2 Documentació:
Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat que consta com Annex I a aquestes bases, acompanyat de la documentació següent:
a)    Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor.
b)    Còpia del carnet de conduir classe B.
c)    Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts en aquesta convocatòria.
d)    Currículum vitae i full de relació de mèrits d’acord amb el model normalitzat (inclòs al model de sol·licitud de participació), amb la informació següent:
-        Dades personals i de contacte.
-        Experiència laboral, amb indicació dels diversos llocs desenvolupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions realitzades.
-        Formació acadèmica reglada.
-        Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
Els mèrits relacionats en el model normalitzat es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin, en el moment de presentació de la sol·licitud.
Els originals de la documentació caldrà aportar-los abans de la formalització del contracte.
Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder d’aquest ajuntament, havent de fer constar aquesta circumstància al model de sol·licitud.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

-- ACTUALITZACIÓ 08/07/2024--

En data 8/7/2024 s'ha publicat l'anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses.

-- ACTUALITZACIÓ 16/07/2024--

 És fa pública l'acta del tribunal qualificador amb el resultat del concurs, a data 16.07.2024

ANUNCI I BASES

FORMULARI SOL·LICITUD 

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR