Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 24 º max: 24 º min: 12º
Sou a: Inici / Noticies / OFERTA DE FEINA: 1 PLAÇA PERSONAL DE NETEJA PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

OFERTA DE FEINA: 1 PLAÇA PERSONAL DE NETEJA PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

14-12-2022

Per la Resolució d’Alcaldia número 498/2022, de data 1 de desembre de 2022, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a cobrir per concurs – oposició lliure, una plaça de personal de neteja, en règim de laboral fix.

1. Característiques del lloc de treball:

- Denominació: Personal de neteja

- Règim jurídic: Laboral fix.

- Jornada: 100% (37,5 hores setmanals).

- Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.

- Grup de classificació: AP (637,14 € mensuals)

- CD: 12 ( 302,14 € mensuals)

- CE: 224,02 €mensuals

- Total retribució mensual: 1.163,30 €*

* La retribució indicada és la corresponent a l’exercici 2023, atès que es preveu l’inici de la prestació dels serveis el mes de gener de 2023.

2. Requisits de les persones aspirants

 

  1. REQUISITS GENERALS:

a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

b) Haver complert 16 anys, i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies de la plaça convocada.

d) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat/ada absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les que es desenvoluparan. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

      2. REQUISITS ESPECÍFICS:

a) Acreditar el coneixement adequat oral i escrit de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell A2, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, o la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori prevista en la base 7.

b) Per les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, amb l’excepció de les persones nacionals d’un estat amb llengua castellana, hauran d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, mitjançant la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori que estableix la base 7a, o bé hauran d’aportar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

  • Diploma d’espanyol (nivell intermedi) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari a l’Estat espanyol; certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

3. Presentació de sol·licituds.

3.1 Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 09:00h a 14:00h) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de vint dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat. Tot això de conformitat amb el què disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de la corporació, i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat).

3.2 Documentació:

Per ser admès/esa a les proves selectives, caldrà adjuntar la següent documentació: 

  • Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, que inclou la declaració responsable, degudament signat (Annex 2).
  • Còpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia del permís de residència.
  • Si se’n disposa, còpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell A2 (o superior), de coneixements de català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 7a).
  • En cas que sigui d’aplicació el requisit específic B.c) de la base 3a, i si se’n disposa, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, original o fotocòpia (diploma d’espanyol nivell intermedi) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari a l’Estat espanyol; Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials. En cas contrari, caldrà superar la prova prevista en la base 7a.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 7a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.
  • Currículum vitae.

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, llevat que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

--ACTUALITZACIÓ 28.12.2022--

Publicat l’anunci de convocatòria al BOE núm. 308 de data 24 de desembre de 2022, el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 25 de desembre de 2022 i finalitza el dia 13 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

--ACTUALITZACIÓ 19.01.2023--

Publicat l’anunci d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses a l'e-Tauler de data 19 de gener de 2023, el termini de presentació d'al·legacions s’inicia el dia 20 de gener de 2023 i finalitza el dia 2 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).

--ACTUALITZACIÓ 07.02.2023--

S'ha publicat l’anunci d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a l'e-Tauler de data 7 de febrer de 2023.

Es convoca a l’aspirant que ha de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana el dia 23 de febrer de 2023 a les 10:00h a l’Ajuntament d’Oliana (Pl. 1 d’octubre, s/n) i la prova de coneixements de llengua castellana el dia 23 de febrer de 2023 a les 12:30 a l’Escola Sant Jordi d’Oliana (C/ Germà Frederic, s/n).

És convoca als aspirants a realitzar la prova d’oposició establerta a la base 7a el dia 16 de març de 2023 a les 11:00h a la seu de l’Ajuntament d’Oliana.

--ACTUALITZACIÓ 16.03.2023--

D'acord amb la base 8a es fa pública, en data 16 de març de 2023, l’acta del tribunal qualificador de la sessió celebrada el 16 de març de 2023. Les persones interessades disposen d’un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la present publicació per presentar les esmenes i les al·legacions que considerin oportunes a la puntuació efectuada pel tribunal.

--ACTUALITZACIÓ 27.03.2023--

Es fa públic l'edicte de contractació de l'aspirant seleccionat, en data 22 de març de 2023.

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA

ANNEX 1: TEMARI

ANNEX 2: FORMULARI SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

ANUNCI LLISTA PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR

EDICTE CONTRACTACIÓ ASPIRANT SELECCIONAT