Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Noticies / CONVOCATÒRIA PER MOBILITAT INTERNA, MITJANÇANT COMISISÓ DE SERVEIS, DEL LLOC DE TREBALL DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL ESPECIALISTA EN MANTENIMENT

CONVOCATÒRIA PER MOBILITAT INTERNA, MITJANÇANT COMISISÓ DE SERVEIS, DEL LLOC DE TREBALL DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL ESPECIALISTA EN MANTENIMENT

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER MOBILITAT INTERNA, MITJANÇANT COMISISÓ DE SERVEIS, DEL LLOC DE TREBALL DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL ESPECIALISTA EN MANTENIMENT

06-02-2024

L’Ajuntament d’Oliana té la necessitat de cobrir, per mobilitat interna de personal laboral fix, el lloc de treball de peó de la brigada especialista en manteniment, amb caràcter urgent i inajornable

1. Característiques del lloc de treball:

- Denominació: Operari brigada - especialista en manteniment

- Grup: AP        

- Escala: Serveis

- Jornada: completa

- Retribució: l’establert a la RLT per al lloc de treball que es convoca.

- Durada: la durada de la comissió de serveis serà fins a la reincorporació de la persona titular de la plaça (raó conjuntural que justifica la forma de provisió), amb el màxim d’un any, prorrogable per un més.

- Requisits de participació: Ser personal laboral fix en servei actiu de l’Ajuntament d’Oliana.

2. Participació

Les persones interessades hauran de presentar una instància al registre general de l’Ajuntament d’Oliana en el termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci a la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes electrònics, acompanyada del seu currículum vitae.

A la instància de participació caldrà fer constar que es compleixen totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen en aquesta convocatòria.

El termini de presentació és des del dia 7.2.2024 fins el dia 9.2.2024.

BASES

ANUNCI