Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Noticies / CONVOCATÒRIA PER MOBILITAT INTERNA, MITJANÇANT COMISISÓ DE SERVEIS, DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D’INFANTS

CONVOCATÒRIA PER MOBILITAT INTERNA, MITJANÇANT COMISISÓ DE SERVEIS, DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D’INFANTS

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER MOBILITAT INTERNA, MITJANÇANT COMISISÓ DE SERVEIS, DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D’INFANTS

06-02-2024

L’Ajuntament d’Oliana té la necessitat de cobrir, per mobilitat interna de personal laboral fix, el lloc de treball de director/a de la llar d’infants municipal, amb caràcter urgent i inajornable.

1. Característiques del lloc de treball:

- Denominació: Director/a llar d’infants

- Grup: A2         

- Escala: Tècnica

- Jornada: completa

- Retribució: l’establert a la RLT per al lloc de treball que es convoca.

- Durada: la durada de la comissió de serveis serà fins a la reincorporació de la persona titular de la plaça (raó conjuntural que justifica la forma de provisió), amb el màxim d’un any, prorrogable per un més.

- Requisits de participació: Ser personal laboral fix en servei actiu de l’Ajuntament d’Oliana i disposar de la titulació de mestre d’educació infantil o equivalent.

2. Participació

Les persones interessades hauran de presentar una instància al registre general de l’Ajuntament d’Oliana en el termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci a la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes electrònics, acompanyada del seu currículum vitae.

A la instància de participació caldrà fer constar que es compleixen totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen en aquesta convocatòria.

El termini de presentació és des del dia 7.2.2024 fins el dia 9.2.2024.

BASES

ANUNCI