Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 28 º max: 28 º min: 8º
Sou a: Inici / AJUNTAMENT / ORDENANCES I REGLAMENTS

ORDENANCES I REGLAMENTS

Ordenances i reglaments en període d'al·legacions

 

Ordenances reguladores i reglaments en vigor

Ordenança general de bon govern, civisme i convivència ciutadana

Ordenança general reguladora dels preus públics 

Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament laboral

Codi de conducta dels Alts Càrrecs

Ordenança reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició

Ordenança reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de l'Ajuntament d'Oliana

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual

Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals

Protocol d'autocontrol de la piscina municipal

Reglament del servei de subministrament domiciliari d'aigua

Ordenança d'activitats ramaderes amb finalitats industrials i comercials

Reglament del servei públic de la llar d'infants

I Pla d'igualtat de gènere

Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers

Pla de protecció civil

Ordenança general de bon govern, civisme i convivència ciutadana

Ordenança de l'Administració electrònica

Ordenança reguladora del servei de les estades esportives municipals (Reglament del servei)

Ordenances fiscals

1. Impost de béns immobles (IBI).

2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

2.1 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

4.2 Taxa de cementiri municipal.

10. Taxa per ocupació del subsòl, del sòl, i la volada de la via pública

11. Reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituís en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat.

12. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment en la via pública.

13. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

14. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

15. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

19. Taxa pel servei de llar d'infants.

20. Taxa pel servei d'escola de música.

21. Taxa per l'expedició de documents administratius.

23. Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques.

24. Taxa per la prestació dels serveis de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.

25. Taxa per la utilització d'utillatge i mobiliari municipal.

26. Taxa per la prestació dels serveis de bàscula.