Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 23 º max: 23 º min: 10º
Sou a: Inici / Destacats / OFERTA DE FEINA ÀREA D'ESPORTS MUNICIPAL

OFERTA DE FEINA ÀREA D'ESPORTS MUNICIPAL

Convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de monitor/a esportiu/iva i constitució de borsa de treball.

05-12-2019

JA ES POT CONSULTAR L'EDICTE DE CONTRACTACIÓ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la Resolució d’Alcaldia número 485/2019, de data 2 de desembre de 2019, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir per concurs - oposició, una plaça de monitor/a esportiu/iva, en règim de laboral fix, i per la creació d’una borsa de treball, en els termes en que figuren a l’expedient.

1. DADES BÀSIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

Les dades bàsiques del lloc de treball són les següents:

Denominació: Monitor/a esportiu/iva.

Règim jurídic: Laboral fix.

Jornada: Parcial 65%, que es correspon a 1.067 hores anuals prestades de dilluns a divendres. La distribució de l’horari es farà d’acord amb les necessitats del servei, essent diferent el nombre d’hores setmanals prestades en funció de l’època de l’any. Es preveu un major nombre d’hores durant la temporada d’estiu que la resta de l’any.

Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.

Grup de classificació: C1

CD: 18

CE anual: 6.757,52 €

Total retribució anual: 17.415 €

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 d’Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 10 a 14 h.) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex II d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de vint dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Boletin Oficial del Estado. Tot això de conformitat amb el què disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al tauler d’edictes electrònic de la corporació, i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat).

La finalització del termini de presentació de sol·licituds serà el 3 de gener de 2020.

Documentació: 

Per ser admès/sa en les proves selectives caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, degudament signat (Annex II).
  • Declaració Responsable i Declaració Jurada, degudament signades (Annex III i Annex IV).
  • Fotocòpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà            presentar també una fotocòpia autentificada del permís de residència.
  • Fotocòpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció.
  • Si se’n disposa, fotocòpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C (o superior),  de coneixements del català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 7a).
  • En cas que sigui d’aplicació el requisit específic B. d) de la base 3a, i si se’n disposi, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, original o fotocòpia (diploma d’espanyol C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials. En cas contrari, caldrà superar la prova prevista en la base 7a.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 7a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran
  • Currículum vitae.

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, llevat que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder d’aquest ajuntament, havent de fer constar aquesta circumstància al model de sol·licitud normalitzat.

Per Resolució d'Alcaldia, de data 8 de gener de 2020, s'ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 10 dies (des del 10 fins el 23 de gener de 2020) els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 4 de febrer de 2020, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a cobrir per concurs - oposició, una plaça de monitor/a esportiu/iva, en règim de laboral fix, i per la creació d’una borsa de treball

El tribunal qualificador es constituirà el dia 10 de febrer de 2020 a les 9.30 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats.

Es publica l'acta de la valoració de mèrits dels candidats i del tercer exercici.

BASES

ANNEX I_TEMARI

ANNEX II_SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA

ANNEX III_DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX IV_DECLARACIÓ JURADA

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXLOSES

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXLOSES

ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS

DILIGÈNCIA CORRECCIÓ D'ERRORS

ACTA SEGON EXERCICI

ACTA TERCER EXERCICI

EDICTE DE CONTRACTACIÓ