Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 37 º max: 37 º min: 20º
Sou a: Inici / Destacats / Aprovació inicial el Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Girona, carrer Josep Escaler i carrer Moreres

Aprovació inicial el Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Girona, carrer Josep Escaler i carrer Moreres

11-03-2021

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament d’Oliana en sessió de data 4 de març de 2021 el “Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Girona, carrer Josep Escaler i carrer Moreres”, redactat per l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU amb un pressupost d’execució per contractar de 179.949,99 €, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, comptats des del dia següent al de la darrera de les publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d’edictes electrònic municipal, d’acord amb allò que determina l’article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Durant aquest termini, el document tècnic aprovat podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) i a les dependències municipals, situades a la Plaça 1 d’Octubre s/n, 25790 Oliana, en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 h de dilluns a divendres, per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Projecte

Anunci