Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 11 º max: 11 º min: 5º
Sou a: Inici / Notícies / OFERTA DE FEINA BRIGADA

OFERTA DE FEINA BRIGADA

Aprovació de la convocatòria i de les bases reguladores per la selecció d’un/a peó - brigadista

27-08-2019

JA ES POT CONSULTAR LA PERSONA SELECCIONADA EN L'ANUNCI DE MÉS AVALL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 23 d'agost de 2019, s’aprovaren les bases i la convocatòria per la selecció d’una plaça de peó - brigadista, durant el període en què es mantingui la situació d’incapacitat temporal de la persona que ocupa la plaça amb caràcter indefinit, en els termes en que figuren a l’expedient.

Presentació de sol·licituds.

Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana), de dilluns a divendres i en horari de 10 h a 14 h o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (Instància Genèrica) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al taulell d’edictes de la corporació, i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat).

Fi termini presentació sol·licituds dia 6 de setembre de 2019

Documentació: 

Per ser admès/esa en les proves selectives caldrà adjuntar la següent documentació:

Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, degudament signat (Annex 2).

  • Declaració Responsable, degudament signada (Annex 1).
  • Fotocòpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia del permís de residència.
  • Fotocòpia del carnet de condir tipus B.
  • Si se’n disposa, fotocòpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell A (o superior),  de coneixements del català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 8a).
  • En cas que sigui d’aplicació el requisit específic B. c) de la base 4a, i si se’n disposa, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, en original o fotocòpia (diploma d’espanyol (C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials). En cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 8a.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 8a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.
  • Currículum vitae.

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral, previ requeriment a l’efecte. Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder d’aquest ajuntament, havent de fer constar aquesta circumstància al model de sol·licitud normalitzat.

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 9 de setembre de 2019, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per la provisió, en règim laboral temporal, d’un lloc de treball de peó brigadista, així com la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana. 

Fi termini presentació al·legacions 5 dies hàbils (fins el 17 inclós).

- Per la Resolució d’Alcaldia, de data 18 de setembre de 2019, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per la provisió, en règim laboral temporal, d’un lloc de treball de peó brigadista, així com la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

- El tribunal qualificador es constituirà el dia 20 de setembre de 2019 a les 11 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats.

- Havent-se reunit el tribunal, s'acorda realitzar entrevistes personals el proper dilluns dia 23 de setembre de 2019 a les 11 h a la seu de l'ajuntament.

- Es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 24 de setembre de 2019.

BASES

ANNEX 1

ANNEX 2

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE LES ENTREVISTES PERSONALS

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE LA PERSONA SELECCIONADA