Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 11 º max: 11 º min: 5º
Sou a: Inici / Notícies / OFERTA DE FEINA

OFERTA DE FEINA

Aprovació de la convocatòria i de les bases reguladores per la selecció d’un/a operari/ària de neteja d’instal·lacions municipals.

07-08-2019

JA ES POT CONSULTAR LA PERSONA SELECCIONADA EN L'ANUNCI DE MÉS AVALL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 30 de juliol de 2019, s’aprovaren les bases i la convocatòria per la selecció d’una plaça d’operari/ària de neteja de diverses instal·lacions municipals durant el període en què es mantingui la situació d’incapacitat temporal de la persona que ocupa la plaça amb caràcter indefinit, en els termes en que figuren a l’expedient.

Presentació de sol·licituds.

Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana), de dilluns a divendres i en horari de 10 h a 14 h o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (Instància Genèrica) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al taulell d’edictes de la corporació, i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat).

Documentació: 

Per ser admès/esa en les proves selectives caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, degudament signat (Annex 2).
  • Declaració Responsable, degudament signada (Annex 1).
  • Fotocòpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia del permís de residència.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 8a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.
  • Currículum vitae.

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral, previ requeriment a l’efecte. Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder d’aquest ajuntament, havent de fer constar aquesta circumstància al model de sol·licitud normalitzat.

Per Resolució d'Alcaldia, de data 28 d'agost de 2019, s'ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 10 dies hàbils (fins el 12 de setembre de 2019 inclós) les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 13 de setembre de 2019.

BASES

ANNEX 1

ANNEX 2

LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

DESIGNACIÓ MEMBRES TRIBUNAL QUALIFICADOR

ANUNCI CONTRACTACIÓ PERSONA SELECCIONADA