Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 11 º max: 11 º min: 5º
Sou a: Inici / Notícies / OFERTA DE FEINA

OFERTA DE FEINA

Aprovació de la convocatòria i de les bases reguladores per la selecció d’un/a tècnic/a d’educació infantil per a la Llar d’Infants municipal d’Oliana.

23-07-2019

JA ES POT CONSULTAR LA PERSONA SELECCIONADA EN L'ANUNCI DE MÉS AVALL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 17 de juliol de 2019, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça de tècnic/a d’educació infantil, adscrit a la llar d’infants municipal, en règim laboral temporal a temps parcial.

Presentació de sol·licituds.

Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana), de dilluns a divendres i en horari de 10 h a 14 h o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (Instància Genèrica) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al taulell d’edictes de la corporació, i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat).

Documentació:

Per ser admès/sa en les proves selectives caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, signat, (Annex 2).
  • Declaració Responsable i Declaració Jurada, degudament signades (Annex 1.1 i Annex 1.2).
  • Fotocòpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia del permís de residència.
  • Fotocòpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció.
  • Si se’n disposa, fotocòpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C (o superior),  de coneixements del català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 6a).
  • En cas que sigui d’aplicació el requisit específic B. c) de la base 2a, i si es disposa, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, en original o fotocòpia (diploma d’espanyol (C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials). En cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 6a.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 6a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.
  • Currículum vitae.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder d’aquest ajuntament, havent de fer constar aquesta circumstància al model de sol·licitud normalitzat.

Per Resolució d'Alcaldia, de data 13 d'agost de 2019, s'ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 10 dies (fins el 24 d'agost de 2019) les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 26 d'agost de 2019, s’aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de tècnic/a auxiliar de la llar d'infants, així com la llista definitiva d’aspirants que han de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana.

El tribunal qualificador es constituirà el dia 27 d'agost de 2019 a les 11.30 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats. La prova de català es durà a terme a les 10 h del mateix dia 27 d'agost a la seu de l'ajuntament.

es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 28 d'agost de 2019.

BASES

ANNEX 1.1

ANNEX 1.2

ANNEX 2

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

PUNTUACIONS

EDICTE DE CONTRACTACIÓ DE LA PERSONA SELECCIONADA