Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 30 º max: 30 º min: 16º
Sou a: Inici / Notícies / Llicència d'ocupació del domini públic

Llicència d'ocupació del domini públic

Bases reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini públic per a exercir l’activitat de bar amb servei de begudes durant les actuacions musicals de dins de la programació dels actes de la Festa Major d’Oliana 2019.

12-07-2019

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ ÉS DEL 15 AL 19 DE JULIOL ( AMBDÓS INCLOSOS)

 

1. OBJECTE

 a) L’objecte d’aquestes bases és regular, d’acord amb la Provisió d’Alcaldia, les condicions per l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini públic per a exercir l’activitat de bar amb servei de begudes durant les actuacions musicals de dins de la programació dels actes de la Festa Major d’Oliana 2019.

 b) Condicions de les barres

CONDICIONS

BARRES PLAÇA REGUERETA

BARRES PAVELLÓ

Dies / Lots

Divendres / Lot 1

Dissabte / Lot 2

Divendres / Lot 3

Dissabte / Lot 4

Dimensions

2 metres * 60 centímetres

3,5 metres * 60 centímetres

Ubicació de les barres

A la part final de la plaça tocant el mur

Davant de la recepció

Mobiliari ajuntament

Il·luminació, connexió elèctrica, cubells d’escombraries

Mobiliari adjudicatari

Neveres, dispensadors de beguda, material divers, etc...

Begudes

A càrrec de l'adjudicatari

Personal mínim

3 persones a cada barra

Horaris obertura [1]

23 h

23 h

4 h

01.30 h

Horaris tancament

Fins l'acabament de l'acte

Muntatge / instal·lació

El durà a terme la brigada municipal

Cànon

1.000 €

500 €

500 €

1.000 €

 

[1] Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.

c) Quadre de preus obligatori.

BEGUDA

PREU MÀXIM

Cervesa

2 €

Cubata

4 €

Aigua

1 €

Refresc

2 €

Suplement Red Bull / Red Bull

2 €

2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC:

 

L’autorització tindrà la naturalesa de llicència d’ocupació temporal per l’ús privatiu del domini públic d’acord a l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

El procediment per a l’atorgament de les llicències respondrà als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i la normativa aplicable serà la següent:

a)    La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en allò que sigui d’obligat compliment per part dels ens locals; i el RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Administracions Públiques.

3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Poden participar les entitats, clubs i/o associacions locals qui tinguin el domicili fiscal a Oliana i per objecte desenvolupar finalitats socials, juvenils, culturals o esportives, que no tinguin ànim de lucre, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix a la Llei de Contractes del Sector Públic i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/1993, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Totes les entitats, clubs o associacions interessades en participar en l’adjudicació de la llicència, podran fer-ho en un mínim d’un lot i un màxim de 4 i s’haurà d’indicar en la sol·licitud de participació (annex 1).

Per participar en l’adjudicació de les barres de bar, les persones interessades hauran de presentar la documentació presencialment a les oficines de l’Ajuntament d’Oliana, a la plaça 1 d’octubre, s/n, en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

El model normalitzat de sol·licitud estarà disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Oliana, www.ajuntamentoliana.cat i s’adjunta en aquestes bases com Annex 1. No s’acceptaran inscripcions rebudes via correu electrònic i/o telèfon.

La instància anirà acompanyada de dos sobres tancats amb la següent documentació i aniran identificats segons el model de caràtula establert en l’Annex 2:

Sobre 1:

Portarà la menció: “Documentació administrativa per a poder participar en l’adjudicació de les barres de bar de les activitats musicals de la festa Major de d’Oliana 2019.” 

1) Còpia dels estatuts en vigor de l’entitat o associació i fotocòpia del DNI de la persona que la representa.

2) Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat, club i/o associació, en què assegura que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents.

3) Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat, club i/o associació, en què asseguri que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració, previstes a l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

4) Declaració de compromís de compliment de les obligacions previstes en aquestes bases.

5) Declaració responsable del President de destinar els guanys de la/les barra/es de bar a altres activitats a la població.

6) Compromís de contractació de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria i d’aportació del rebut de pagament un cop contractada.

Els punts del 2 al 6 s’acreditaran mitjançant la presentació del model inclòs com Annex 3.

Sobre 2:

Portarà la menció: “Documentació susceptible de valoració per a la selecció de sol·licituds

1) Proposta d’execució de l’activitat, amb detall de la planificació, organització i funcionament de les barres i indicació dels recursos humans i materials que es destinaran a cada una. Aquest document és obligatori.

2) Compromís d’utilització exclusiva de gots de plàstic reutilitzables per servir les begudes.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds per optar a les barres de bar de les activitats musicals de la Festa Major de d’Oliana 2019 s’inicia el dia 15 de juliol  i finalitza el dia 19 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Durant aquest període, les bases de participació restaran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Oliana (www.ajuntamentoliana.cat) i al taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament.

6. PROCÉS DE SELECCIÓ

Les sol·licituds que resultin admeses es sotmetran a valoració per part d’una comissió qualificadora formada per un membre del personal laboral de l’ajuntament, actuant com a vocal, la secretària interventora de l’ajuntament, actuant com a secretària de la comissió, i per un membre de l’equip de govern, actuant com a president/a de la comissió.

Les sol·licituds admeses seran valorades en base als criteris següents:

a) Utilització de gots de plàstic reutilitzables per servir la beguda durant els actes (10 punts): És valorarà si les entitats, clubs o associacions serviran la beguda en gots de plàstic reutilitzables de forma exclusiva.

b) Millora de la condició de personal mínim a les barres (10 punts): Millora del personal mínim que hi haurà per servir a les barres. Cada persona proposada de més al mínim establert, sumarà 1 punt fins un màxim de 10.

c) Proposta d’execució de l’activitat, amb detall de la planificació, organització i funcionament de les barres (fins a 10 punts): Es valorarà la originalitat i bona organització de les barres, així com la proposta de mesures de caire social, de foment de la igualtat i de respecte al medi ambient.

En cas d’empat en les puntuacions obtingudes pels licitadors es realitzarà un sorteig públic entre els licitadors que hagin obtingut la màxima puntuació.

7. PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ

El primer dia hàbil següent a la finalització del termini per presentar les sol·licituds (22 de juliol), es procedirà a l’obertura del sobre 1 i 2, i a la qualificació dels documents presentats a fi i efecte del compliment dels requisits d’admissió, concedint un termini de dos dies hàbils per a esmenar defectes de forma o manca de documentació. Aquest requeriment s’efectuarà per correu electrònic.

Les sol·licituds no esmenades en aquest període restaran no admeses definitivament. Les sol·licituds esmenades s’incorporaran al gruix de sol·licituds presentades correctament.

En qualsevol cas, els interessats consenten expressament a l’Ajuntament a emetre les comunicacions per mitjans electrònics.

La comissió esmentada al punt anterior emetrà informe valoratiu de les diferents propostes presentades i les ordenarà de forma decreixent.

8. CÀNON

La persona adjudicatària de la llicència haurà de satisfer el cànon establert per l’ajuntament un cop passada la Festa Major, en el dins el període del 5 al 7 d’agost (ambdós inclòs) mitjançant una de les modalitats de pagament següent:

a) Mitjançant transferència bancària al següent número de compte a nom de l’Ajuntament, indicant la referència: NOM ASSOCIACIÓ + NÚM. LOT

  • número de compte IBAN: ES03 2100 0671 3802 0000 2973

* Us preguem que ens feu arribar el justificant bancari de la transferència efectuada a les oficines municipals o bé per correu electrònic (ajuntament@oliana.cat)

b) Mitjançant xec bancari a nom de l’ajuntament.

c) En efectiu a la caixa de la Tresoreria Municipal, a les oficines de l’ajuntament.

9. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

a) Complir amb tots els punts d’aquestes bases i vetllar pel bon funcionament de l’activitat, abans i durant la mateixa.

b) Tot el personal adscrit haurà de tenir coberta de responsabilitat i complir la legislació laboral, de seguretat, identificació, higiene en el treball i salut alimentària essent responsable.

c) Fer-se càrrec de tots els elements necessaris per realitzar els serveis, maquinària, instal·lacions i mobiliari bàsic. Aquesta obligació comprèn també la del transport dels mateixos al lloc on es celebri l’acte i la retirada, una vegada finalitzat l’acte.

d) Dins l’espai fixat per instal·lar el bar, l’adjudicatari haurà d’ubicar-hi la totalitat de les instal·lacions destinades a prestar el servei de begudes. No s’acceptaran instal·lacions perifèriques fora d’aquest espai. Per necessitats tècniques podrà canviar-se la ubicació inicial.

e) Cobrar els preus de venda al públic que ha establert l’ajuntament, havent d’exposar en lloc visible la llista de preus.

f) Destinar els beneficis de l’explotació de la barra als seus fins socials.

g) Mantenir l’espai de la barra de bar en bones condiciones de neteja, salubritat i seguretat.

h) Respectar i fer respectar l’horari de l’activitat establert a la clàusula 1 d’aquestes bases. Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.

i) Complir amb la prohibició de la presència de menors de 18 anys dins l’espai de la barra de bar.

j) No provocar incidents, baralles o alteracions de l’ordre públic.

k) Obeir i respectar les indicacions emeses per part dels responsables municipals.

l) Resta totalment prohibit la venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors d’edat. Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben visible. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió automàtica d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.

m) La llicència s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari/ària.

n) Respondre dels danys a tercers i a l’Ajuntament d’Oliana que es puguin derivar del funcionament del servei. A aquest efecte haurà d’acreditar que disposa de la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’activitat objecte de la llicència que haurà de ser d’un import mínim de 150.000 €.

o) No cedir la llicència ni total ni parcialment.

p) Les deixalles dels productes del servei haurà de dipositar-les als contenidors municipals amb la corresponent classificació per al seu reciclatge.

q) Al compliment de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

10. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

a) La distribució de l’espai, l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar i altres aparells elèctrics que es poden connectar a la barra.

b) Modificar l’espai assignat per necessitats tècniques.

c) Realitzar les inspeccions, comprovacions i vigilància del compliment de les condicions de la llicència que consideri oportunes per al correcte compliment d’aquesta.

d) Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions establertes en aquestes bases.

e) Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar per raons d’interès públic expressament motivats.

f) Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar per motius de seguretat.

g) Interpretar les clàusules que conformen aquestes bases.

11. REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA

D’acord amb el que preveu l’art. 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, la llicència d’ocupació temporal origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic.

Així mateix també constituirà causa de revocació de la llicència l’incompliment pel seu titular de les condicions i obligacions establertes en aquestes bases.

12. NATURALESA DE L’AUTORITZACIÓ

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d’aquestes bases, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

ANUNCI DE LES BASES REGULADORES

ANNEX 1: Sol·licitud de participació (no va dintre dels sobres, és per registrat la sol·licitud)

ANNEX 2: Model de caràtula dels sobres (va enganxat als sobres)

ANNEX 3: Declaració responsable (Document que s'ha d'incloure dintre del sobre 1)