Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 28 º max: 28 º min: 16º
Sou a: Inici / Notícies / OFERTA DE FEINA LLAR D'INFANTS

OFERTA DE FEINA LLAR D'INFANTS

Bases reguladores de la convocatòria per a la contractació d’un/a tècnic/a d’educació infantil mitjançant concurs oposició lliure, i creació d’una borsa de treball

14-05-2020

 

JA ES POT CONSULTAR LA CONTRACTACIÓ FINAL EN EL DOCUMENT DE MÉS AVALL.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 8 de maig de 2020, s’aprovaren les bases i la convocatòria per la selecció mitjançant concurs-oposició, d’un/a tècnic/a d’educació infantil, en règim de personal laboral fix, d’acord amb les característiques de la plaça que consten a les bases, i per la creació d’una borsa de treball.

Presentació de sol·licituds.

Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana), de dilluns a divendres i en horari de 9 h a 14 h o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (Instància Genèrica) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de la corporació, i a la seu electrònica municipal (www.ajuntamentoliana.cat) i al Boletín Oficial del Estado.

El termini per presentar les sol·licituds serà de l'1 al 20 de juny.

Està previst que el procés selectiu es dugui a terme durant la segona quinzena de juliol.

Documentació: 

Per ser admès/sa en les proves selectives caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, degudament signat, que inclou la Declaració responsable i la declaració jurada (Annex II).
  • Còpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una còpia autentificada del permís de residència.
  • Còpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció.
  • Si se’n disposa, còpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C1 (o superior),  de coneixements del català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 7a).
  • En cas que sigui d’aplicació el requisit específic B. d) de la base 3a, i si se’n disposi, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, original o fotocòpia (diploma d’espanyol C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials. En cas contrari, caldrà superar la prova prevista en la base 7a.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 7a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.
  • Currículum vitae.

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral, previ requeriment a l’efecte. Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder d’aquest ajuntament, havent de fer constar aquesta circumstància al model de sol·licitud normalitzat.

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 22 de juny de 2020, s’ha aprovat la relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a proveir mitjançant concurs oposició una plaça de tècnic/a d’educació infantil, en règim de personal laboral indefinit, així com la llista provisional d’aspirants exempts/es de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 7 de juliol.

---- 09.07.2020 Actualització ----

Per la Resolució d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2020, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria, i la designació dels membres del tribunal qualificador per les proves.

S'estableix que el tribunal qualificador es constituirà el dia 22 de juliol de 2020, a les 10 hores a la seu de l’Ajuntament d’Oliana, iniciarà el procés de selecció d’acord amb la base 7a de les bases reguladores del procés, i durà a terme la valoració dels mèrits aportats per les candidates, d’acord amb els barems establerts a les bases.

Es CONVOCA a les persones aspirants a les dependències de l’Ajuntament d’Oliana (Pl. 1 d’octubre, s/n d’Oliana) el dia 27 de juliol de 2020 a les 10.30h per a la realització del les proves establert a la base 7a. El temps màxim per a la resolució dels exercicis serà d’una hora i trenta minuts i 1 hora respectivament.

---- 22.07.2020 Actualització ----

S'adjunta document amb les instruccions i la declaració responsable en relació a les mesures preventives per covid19 que cal presentar a l'ajuntament abans d'entrar. Es pot portar emplenat i signat des de casa, o si es prefereix, emplenar-ho el mateix dia de la prova abans d'entrar.

Després d'haver-se reunit el tribunal qualificador, es fa pública l'acta de la valoració de mèrits, segons el punt 8 de les bases reguladores.

---- 27.07.2020 Actualització ----

El tribunal qualificador ha fet una addenda de la primera acta del 22.7.2020.

---- 28.07.2020 Actualització ----

Després d'haver-se reunit el tribunal qualificador, es fa pública l'acta dels resultats de les proves selectives, segons el punt 8 de les bases reguladores, i CONVOCA a les aspirants, el dimecres dia 29 de juliol de 2020 a les 10 h, per dur a terme les entrevistes personals a  l'ajuntament

---- 29.07.2020 Actualització ----

Després d'haver-se reunit el tribunal qualificador, es fa pública l'acta dels resultats de les ENTREVISTES i de les PUNTUACIONS FINALS.

---- 30.07.2020 Actualització ----

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 30 de juliol de 2020, s’ha aprovat la contractació de l’aspirant seleccionat, en relació a la convocatòria per a proveir, mitjançant concurs oposició un lloc de treball d’un/a tècnic/a d’educació infantil, amb caràcter indefinit. 

BASES

ANNEX 1 - TEMARI

ANNEX 2- FORMULARI SOL·LICITUD

ANUNCI APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

INSTRUCCIONS I DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID 19

ACTA VALORACIÓ DE MÈRITS

ADDENDA A L'ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL 22.7.2020

ACTA RESULTAT PROVES SELECTIVES

ACTA RESULTATS ENTREVISTES

ACTA AMB LA PUNTUACIÓ FINAL

EDICTE DE CONTRACTACIÓ I CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL