Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 11 º max: 11 º min: 4º
Sou a: Inici / Noticies / OFERTA DE FEINA BRIGADA MUNICIPAL

OFERTA DE FEINA BRIGADA MUNICIPAL

Bases reguladores de la convocatòria per a la contractació d’una plaça de peó-brigadista en règim laboral temporal

28-10-2021

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 17 d’octubre de 2021, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça de peó-brigadista en règim laboral temporal per cobrir l’absència de titular de la plaça que es troba en situació d’IT.

Presentació de sol·licituds.

Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 9 a 14 h.) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en el model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament; en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Tot això de conformitat amb el què disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al taulell d’edictes electrònic de la corporació (www.ajuntamentoliana.cat).

El termini per presentar les sol·licituds serà del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2021.

Està previst que el procés selectiu es dugui a terme a finals de novembre.

Documentació: 

Per ser admès/esa en les proves selectives caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, degudament signat (Annex 1).
  • Declaració Responsable, degudament signada (Annex 2).
  • Fotocòpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia del permís de residència.
  • Fotocòpia del carnet de condir tipus B.
  • Si se’n disposa, fotocòpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell A (o superior),  de coneixements del català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 8a).
  • En cas que sigui d’aplicació el requisit específic B. c) de la base 4a, i si se’n disposa, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, en original o fotocòpia (diploma d’espanyol (C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials). En cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 8a.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 8a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.
  • Currículum vitae.

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral, previ requeriment a l’efecte.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder d’aquest ajuntament, havent de fer constar aquesta circumstància al model de sol·licitud normalitzat. 

-- ACTUALITZACIÓ 15.11.2021--

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 15 de novembre de 2021, s’ha aprovat la relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria en règim de personal laboral temporal, així com la llista provisional d’aspirants exempts/es de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

-- ACTUALITZACIÓ 23.11.2021--

Per la Resolució d’Alcaldia, de 23 de novembre de 2021, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la  convocatòria per la provisió, en règim laboral temporal, d’un/a peó brigadista.

-- ACTUALITZACIÓ 24.11.2021--

Es fa pública l'acta del tribunal qualificador reunit avui a les 11 del matí.

-- ACTUALITZACIÓ 26.11.2021--

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 25 de novembre de 2021, s’ha aprovat la contractació de l’aspirant seleccionada, en relació a la  convocatòria per a proveir una plaça de peó de la brigada. Podeu consultar l'anunci en l'enllaç de més avall.

BASES

ANNEX 1: FORMULARI SOL·LICITUD

ANNEX 2: FORMULARI DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANUNCI APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA LLISTA PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR 24.11.2021

ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE ASPIRANT SELECCIONAT