Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 32 º max: 32 º min: 18º
Sou a: Inici / Noticies / OFERTA DE FEINA: 2 SOCORRISTES PISICINES MUNICIPALS ESTIU 2022

OFERTA DE FEINA: 2 SOCORRISTES PISICINES MUNICIPALS ESTIU 2022

Bases reguladores de la convocatòria per a la provisió de 2 places de socorrista per a les piscines municipals, estiu 2022, i per la creació d’una Borsa de Treball per les places convocades.

17-05-2022

Per la Resolució d’Alcaldia número 186/2021, de data 13 de maig de 2022, s’ha aprovat la convocatòria i les bases per a proveir per  concurs lliure dues places de socorristes durant la temporada d’estiu, en règim de personal laboral temporal.

DADES BÀSIQUES LLOC DE TREBALL:

- Llocs de treball: Socorrista
- Nombre de places: 2
- Grup de classificació d’assimilació a funcionari: C2
- Durada del contracte: 24/06/2022 – 04/09/2022 (ambdós inclosos).
- Jornada: parcial del 89% corresponent a 35h i 24 minuts setmanals.
- Horari: de dilluns a diumenge repartit entre els dos llocs de treball.
- Sistema de selecció: concurs lliure.
- Salari (89% jornada)
- Sou 595,68 €
- Complement CD 14 303,22 €
- Complement CE 317,73 €
- Total: 1.216,63 €

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 9 a 14 h) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 1 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma. Aquestes Bases es publicaran també al taulell d’edictes de la corporació i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat).

El termini per presentar les sol·licituds és del 18/05/2022 – 06/06/2022 (ambdós inclosos).

TOTES LES PERSONES QUE PRESENTEU LA VOSTRA SOL·LICITUD, COMPROVEU QUE APORTEU TOTS ELS MÈRITS JUSTIFICATS CORRECTAMENT (TANT DE CURSOS, FORMACIONS COM DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL) AIXÍ COM TOTS ELS REQUISITS QUE CONSTEN A LES BASES. DE NO SER AIXÍ, EL TRIBUNAL NO US HO PODRÀ VALORAR. GRÀCIES.

Documentació: 

Per ser admès/esa a les proves selectives, caldrà adjuntar la següent documentació:

Per ser admès/esa en les proves selectives caldrà adjuntar la següent documentació. Si la inscripció es fa electrònicament,  preferiblement que els documents siguin en format PDF:

a) Formulari de sol·licitud (Annex 1), que inclou:

- Fotocòpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà  presentar també una fotocòpia autentificada del permís de residència.

- Fotocòpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció.

- Si se’n disposa, fotocòpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C1 o superior de  català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 8.1).

- En cas de ser necessari segons la base 4, acreditació del nivell de castellà (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 8.2).

- Si se’n disposa, documents acreditatius de l’experiència com a socorrista i de la formació en el món del lleure, en els àmbits educatiu o sanitari i en primers auxilis.

**Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.

- Currículum vitae

b) Declaració responsable (Annex 2).

Els originals de la documentació caldrà aportar-los abans de la formalització del contracte.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les. D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder d’aquest ajuntament, havent de fer constar aquesta circumstància al model de sol·licitud.

-- ACTUALITZACIÓ 7.6.2022 --

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 7 de juny de 2022, s’ha aprovat la relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a proveir mitjançant concurs lliure dues places socorristes a les piscines municipals, en règim de personal laboral temporal.

-- ACTUALITZACIÓ 20.6.2022 --

Per Resolució d’Alcaldia, de 20 de de juny de 2022, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per la provisió, en règim laboral temporal, de dos llocs de treball de socorrista per a les piscines municipals per a l’estiu 2022.

-- ACTUALITZACIÓ 21.6.2022 --

Reunit el tribunal a les 9.30 hores, és fa pública l'acta.

-- ACTUALITZACIÓ 24.6.2022 --

És fa públic l'edicte de contractació.

EDICTE DE CONTRACTACIÓ

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR 

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA PERSONES ADMESES I EXCLOSES + TRIBUNAL

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

BASES

ANNEX 1: SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ 

ANNEX 2: DECLARACIÓ RESPONSABLE