Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 30 º max: 30 º min: 14º
Sou a: Inici / Noticies / OFERTA DE FEINA: 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ INFANTIL MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

OFERTA DE FEINA: 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ INFANTIL MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

-- ES PREVEU QUE ELS EXÀMENS SERAN DEL 17 AL 21 JULIOL 2023.--

26-05-2023

Per la Resolució d’Alcaldia número 236/2023, de data 19 de maig de 2023, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a cobrir per concurs – oposició lliure, una plaça de tècnic/a d’educació infantil, en règim de laboral fix.

1. Característiques del lloc de treball:

- Denominació: Tècnic/a educació infantil.

- Règim jurídic: Laboral fix.

- Jornada: Completa (37,5 hores setmanals).

- Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.

- Grup decla--ACTUALITZACIÓ 6.6.2023--ssificació: C1

- CD: 16

- CE anal: 4.455,64 €

- Total retribució anual: 21.629,66 €

La incorporació serà l’1 de setembre de 2023.

2. Requisits de les persones aspirants

 

Les persones aspirants hauran de presentar la declaració responsable, segons model normalitzat (inclòs al model de sol·licitud que s’adjunta com a document Annex 2 a aquestes bases), de compliment dels requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  1. REQUISITS GENERALS:

a)    Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

b)    Haver complert 16 anys, i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c)    Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies de la plaça convocada.

d)    No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat/ada absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les que es desenvoluparan. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

     2. REQUISITS ESPECÍFICS:

a)    Estar en possessió de la titulació de Tècnic/a Superior en educació infantil (CFGS), Tècnic especialista en llars d’infants (FPII) o equivalent, d’acord amb les titulacions que s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació.  

b)    No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans.

c)    Acreditar el coneixement adequat oral i escrit de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell C1, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori prevista en la base 7.

d)    Per les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, amb l’excepció de les persones nacionals d’un estat amb llengua castellana, hauran d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, mitjançant la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori que estableix la base 7a, o bé hauran d’aportar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

  • Diploma d’espanyol (nivell C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials.

3. Presentació de sol·licituds.

3.1 Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 09:00h a 14:00h) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de vint dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat. Tot això de conformitat amb el què disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de la corporació, i a la seu electrònica municipal (www.ajuntamentoliana.cat).

3.2 Documentació:

Per ser admès/esa en les proves selectives, caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, degudament signat, que inclou la declaració responsable (Annex 2).
  • Còpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una còpia autentificada del permís de residència.
  • Còpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció.
  • Si se’n disposa, còpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C1 (o superior),  de coneixements del català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 7a).
  • En cas que sigui d’aplicació el requisit específic B. d) de la base 3a, i si se’n disposi, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, original o fotocòpia (diploma d’espanyol C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials. En cas contrari, caldrà superar la prova prevista en la base 7a.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 7a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.
  • Currículum vitae.

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, llevat que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

--ACTUALITZACIÓ 6.6.2023--

Publicat l’anunci de convocatòria al BOE núm. 133 de data 5 de juny de 2023, el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 6 de juny de 2023 i finalitza el dia 26 de juny de 2023 (ambdós inclosos).

--ACTUALITZACIÓ 8.6.2023--

ES PREVEU QUE ELS EXÀMENS SERAN DEL 17 AL 21 JULIOL 2023.

ANUNCI I BASES

FORMULARI SOL·LICITUD

TEMARI