Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 8 º max: 8 º min: 0º
Sou a: Inici / Noticies / OFERTA DE FEINA: 1 PLAÇA D'ARQUITECTE PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

OFERTA DE FEINA: 1 PLAÇA D'ARQUITECTE PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

28-09-2022

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 22 de setembre de 2022, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a cobrir per concurs una plaça d’arquitecte, en règim de funcionari de carrera, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2021 I mitjançant procediment de concurs lliure per mobilitat interadministrativa.

1. Característiques del lloc de treball:

- Tipus de personal: Funcionari de carrera

- Denominació: Arquitecte

- Adscripció: Serveis Tècnics

- Grup: A1

- Núm. de llocs a proveir: 1

- Retribució bruta anual: 45.517,52 €

2. Requisits de les persones aspirants

a)    Ser funcionari/ària de carrera de qualsevol administració pública.

b)    Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d’acord amb la normativa vigent, possibiliti participar en aquesta convocatòria. En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en suspensió d’ocupació ni els traslladats de lloc de treball com a conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre estiguin complint sanció. Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

c) Pertànyer al grup A, subgrup A1.

d) Acreditar més d’un any d’antiguitat com a funcionari/ària de carrera en la mateixa categoria objecte d’aquesta provisió.

e) Estar en possessió de la titulació de llicenciatura en arquitectura o de grau en Arquitectura, i que aquesta titulació habiliti per al desenvolupament de les funcions d’arquitecte/a.

f) Posseir el coneixement de llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior de la Direcció de Política Lingüística o equivalents, tal i com disposa la base setena (Decret 3/2014, de 7 de gener per la qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català, DOGC núm. 6536 de 9 de gener de 2014).

g) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques pròpies de la plaça per a la qual es convoca aquest procés de selecció.

h) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública.

i) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1986, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.

Aquests requisits han de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins el dia de l’adscripció al lloc de treball.

3. Instàncies i admissió

La sol·licitud de participació es farà mitjançant la presentació d’una instància (segons el model normalitzat que consta com Annex 1 a aquestes bases) on caldrà manifestar que es compleixen totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen a la base tercera.

A la instància caldrà adjuntar-hi la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Les instàncies s’adreçaran a l’alcaldessa-presidenta de la corporació, es presentaran preferentment per via telemàtica i s’hauran de presentar en el termini de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE. Prèviament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’edictes electrònic es publicaran íntegrament les bases de la convocatòria i es publicarà al DOGC la referència de l’anunci de publicació íntegra de les bases.

La presentació telemàtica es farà mitjançant la instància genèrica de la pàgina web municipal a la qual s’hi pot accedir pel següent enllaç: Instància genèrica - Ajuntament d'Oliana (seu.cat).

Presencialment es poden presentar les instàncies al Registre General de l’Ajuntament d’Oliana (Pl. 1 d’octubre, s/n), en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h) o per qualsevol dels mitjans que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques (LPACAP).

Les instàncies de les persones aspirants hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:

- Currículum vitae degudament actualitzat, datat i signat.

- Document oficial d’estar en possessió del certificat que acrediti els coneixements de llengua catalana (C1 suficiència).

- Còpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

- Còpia del DNI.

- Declaració responsable segons model normalitzat que consta a l’annex d’aquestes bases, inclòs al document de sol·licitud de participació.

Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats. Es podran sol·licitar altres aclariments i/o documentació que la Comissió de Valoració consideri necessaris per a la correcta valoració dels mèrits al·legats en qualsevol fase del procés selectiu. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera, per a què pugui ser valorada, ha d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

La Comissió de Valoració podrà sol·licitar els aclariments i/o documentació que consideri necessaris per a la verificació dels requisits i/o per a la correcta valoració dels mèrits al·legats. això es podrà dur a terme en qualsevol fase del procés selectiu.

---- 28/09/2022 ACTUALITZACIÓ -----

PENDENT DE PUBLICACIÓ AL BOE

---- 07/10/2022 ACTUALITZACIÓ -----

Publicació al BOE en data 7 d'octubre del 2022. Comença el període de presentació de sol·licituds el 8 d'octubre de 2022 fins el 08 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).

---- 11/11/2022 ACTUALITZACIÓ -----

Per Resolució d’alcaldia de data 11 de novembre de 2022, s’ha resolt el concurs per a la provisió d’una plaça d’arquitecte en règim de funcionari de carrera, declarant desert el procediment.

EDICTE RESOLUCIÓ CONCURS

BASES

ANNEX I: FORUMLARI SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA