Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 29 º max: 29 º min: 15º
Sou a: Inici / Noticies / Aprovació de les bases i la convocatòria extraordinària per estabilització del procés selectiu de personal administratiu.

Aprovació de les bases i la convocatòria extraordinària per estabilització del procés selectiu de personal administratiu.

14-12-2022

Per la Resolució d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2022, s’han aprovat les bases específiques i la convocatòria per a cobrir per concurs lliure, tres places d’administratiu/va

Procés selectiu  06/22 EST Concurs (03)

És objecte d’aquestes bases específiques regular el procés selectiu per a proveir tres places d’administratiu/va, del grup de classificació C1, escala administració general, de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Oliana.

La provisió d’aquestes places es regirà per les bases generals comunes dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal aprovades per decret d’alcaldia núm. 422/2022, de data 14 d’octubre de 2022, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 202, de data 20 d’octubre de 2022.

1) Identificació de la plaça

Es convoquen 3 places amb les característiques següents:

- Denominació: Administratiu/va

- Règim jurídic: Laboral fix.

- Jornada: 100% (37,5 hores setmanals).

- Sistema selectiu: Concurs de mèrits, torn lliure (DA 6a Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública).

- Grup de classificació: C1

2) Condicions dels/de les aspirants

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les aspirants han de complir els requisits següents:

  • Posseir la titulació de batxillerat, formació professional de segon grau, tècnic de formació professional, tècnic/a de cicles formatius de grau superior o titulació equivalent que permeti l’accés a llocs de treball del grup C1.
  • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa o d’aquells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a equivalents.
  • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, amb nivell superior (Base general 3.1.6).

3) Sol·licituds de participació

Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat que consta com Annex I a aquestes bases específiques, acompanyat de la documentació establerta a la base 4.5 de les bases generals, i que és la següent:

a)    Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor.

b)    Còpia de la titulació acadèmica exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció

c)    Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts en aquesta convocatòria.

d)    Currículum vitae i full de relació de mèrits d’acord amb el model normalitzat (inclòs al model de sol·licitud de participació), amb la informació següent:

-        Dades personals i de contacte.

-        Dades i codi de la plaça a la qual s’opta.

-        Experiència laboral, amb indicació dels diversos llocs desenvolupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions realitzades.

-        Formació acadèmica reglada.

-        Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.

Els mèrits relacionats en el model normalitzat es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin, en el moment de presentació de la sol·licitud.

No caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder de l’Ajuntament d’Oliana, si bé s’haurà de detallar la documentació de que es tracti al formulari de sol·licitud.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, per qualsevol dels mitjans que s’estableixen a la base 4.2 de les bases generals.

Es poden presentar les sol·licituds per Instància Genèrica

-- ACTUALITZACIÓ 23.12.2022--

Publicat l’anunci de convocatòria al DOGC núm. 8819 de data 23 de desembre de 2022, el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 24 de desembre de 2022 i finalitza el dia 10 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

--ACTUALITZACIÓ 24.01.2023--

Publicat l’anunci d'aprovació relació provisional persones admeses i excloses a l'e-Tauler de data 24 de gener de 2023, el termini de presentació d'al·legacions s’inicia el dia 25 de gener de 2023 i finalitza el dia 31 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

--ACTUALITZACIÓ 02.02.2023--

S'ha publicat l’anunci d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a l'e-Tauler de data 1 de febrer de 2023.

--ACTUALITZACIÓ 13.02.2023--

Es fa pública, en data 13 de febrer de 2023, l’acta del tribunal qualificador de la sessió celebrada el 10 de febrer de 2023. Les persones interessades disposen d’un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la present publicació per presentar les esmenes i les al·legacions que considerin oportunes a la puntuació efectuada pel tribunal.

--ACTUALITZACIÓ 23.02.2023--

Es fa públic l'edicte de contractació de les aspirants seleccionades, en data 23 de febrer de 2023,

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA

FORMULARI SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA

ANUNCI LLISTA PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR

ANUNCI CONTRACTACIÓ ASPIRANTS SELECCIONADES