Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 23 º max: 23 º min: 4º
Sou a: Inici / Noticies / Aprovació de les bases i la convocatòria extraordinària per estabilització del procés selectiu de la direcció de l'Àrea d'Esports Municipal

Aprovació de les bases i la convocatòria extraordinària per estabilització del procés selectiu de la direcció de l'Àrea d'Esports Municipal

14-12-2022

Per la Resolució d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2022, s’han aprovat les bases específiques i la convocatòria per a cobrir per concurs lliure, una plaça de director/a de l’àrea d’esports municipal, les quals tot seguit es publiquen íntegrament.

Procés selectiu  07/22 EST Concurs (03)

És objecte d’aquetes bases específiques regular el procés selectiu per a proveir una plaça de director/a de l’àrea d’esports municipal, del grup de classificació A2, escala administració especial, de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Oliana.

La provisió d’aquestes places es regirà per les bases generals comunes dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal aprovades per decret d’alcaldia núm. 422/2022, de data 14 d’octubre de 2022, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 202, de data 20 d’octubre de 2022

1) Identificació de la plaça

Es convoca 1 plaça amb les característiques següents:

Denominació: Direcció àrea d’esports

- Règim jurídic: Laboral fix.

- Jornada: 100% (37,5 hores setmanals).

- Sistema selectiu: Concurs de mèrits, torn lliure (DA 6a Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública).

- Grup de classificació: A2

2) Condicions dels/de les aspirants

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les aspirants han de complir els requisits següents:

  • Posseir la titulació de Grau en ciències de l’activitat física i l’esport (CAFE) o equivalent
  • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa o d’aquells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a equivalents.
  • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, amb nivell superior (Base general 3.1.6).

3) Sol·licituds de participació

Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat que consta com Annex I a aquestes bases específiques, acompanyat de la documentació establerta a la base 4.5 de les bases generals, i que és la següent:

a)    Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor.

b)    Còpia de la titulació acadèmica exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció

c)    Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts en aquesta convocatòria.

d)    Currículum vitae i full de relació de mèrits d’acord amb el model normalitzat (inclòs al model de sol·licitud de participació), amb la informació següent:

-        Dades personals i de contacte.

-        Dades i codi de la plaça a la qual s’opta.

-        Experiència laboral, amb indicació dels diversos llocs desenvolupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions realitzades.

-        Formació acadèmica reglada.

-        Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.

Els mèrits relacionats en el model normalitzat es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin, en el moment de presentació de la sol·licitud.

No caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder de l’Ajuntament d’Oliana, si bé s’haurà de detallar la documentació de que es tracti al formulari de sol·licitud.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, per qualsevol dels mitjans que s’estableixen a la base 4.2 de les bases generals.

Es poden presentar les sol·licituds per Instància Genèrica

--ACTUALITZACIÓ 29.12.2022--

Publicat l’anunci de convocatòria al DOGC núm. 8822 de data 29 de desembre de 2022, el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 30 de gener de 2023 i finalitza el dia 13 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

--ACTUALITZACIÓ 17.01.2023--

Publicat l’anunci d'aprovació relació provisional persones admeses i excloses a l'e-Tauler de data 17 de gener de 2023, el termini de presentació d'al·legacions s’inicia el dia 18 de gener de 2023 i finalitza el dia 24 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

--ACTUALITZACIÓ 24.01.2023--

Havent finalitzat en data 24 de gener de 2023 el termini per a la presentació d’al·legacions a l’aprovació provisional del llistat de persones i admeses al concurs per a la provisió definitiva d’una plaça de direcció de l’àrea d’esports municipal, en el marc de l’estabilització de l’ocupació temporal, es fa púbic que l’esmentat llistat ha esdevingut definitiu.

--ACTUALITZACIÓ 26.01.2023--

Es fa pública, en data 26 de gener de 2023, l’acta del tribunal qualificador de la sessió celebrada en la mateixa data. Les persones interessades disposen d’un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la present publicació per presentar les esmenes i les al·legacions que considerin oportunes a la puntuació efectuada pel tribunal.

--ACTUALITZACIÓ 03.02.2023--

Es fa públic l'edicte de contractació de l'aspirant seleccionat, en data 3 de febrer de 2023,

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA

FORMULARI SOL·LICITUD CONVOCATÒRIES PERSONAL

ANUNCI LLISTA PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR 

EDICTE CONTRACTACIÓ ASPIRANT SELECCIONAT