Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 30 º max: 30 º min: 14º
Sou a: Inici / Noticies / Aprovació de les bases i la convocatòria extraordinària per estabilització del procés selectiu de personal de neteja

Aprovació de les bases i la convocatòria extraordinària per estabilització del procés selectiu de personal de neteja

14-12-2022

Per la Resolució d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2022, s’han aprovat les bases específiques i la convocatòria per a cobrir per concurs lliure, una plaça de personal de neteja.

Procés selectiu  03/22 EST Concurs oposició (03)

És objecte d’aquestes bases específiques regular el procés selectiu per a proveir una plaça de personal de neteja, del grup de classificació AP, escala administració general, de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Oliana.

La provisió d’aquestes places es regirà per les bases generals comunes dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal aprovades per decret d’alcaldia núm. 422/2022, de data 14 d’octubre de 2022, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 202, de data 20 d’octubre de 2022

1) Identificació de la plaça

Es convoca 1 plaça amb les característiques següents:

Denominació: Personal neteja

- Règim jurídic: Laboral fix.

- Sistema selectiu: Concurs de mèrits, torn lliure (DA 6a Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública).

- Grup de classificació: AP

2) Condicions dels/de les aspirants

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les aspirants han de complir els requisits següents:

  • Posseir el certificat de coneixements de nivell de bàsic de català (A2), que es correspon amb el nivell bàsic de català (A bàsic) del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa o d’aquells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a equivalents.
  • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, amb nivell intermedi (Base general 3.1.6).

3) Sol·licituds de participació

Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat que consta com Annex I a aquestes bases específiques, acompanyat de la documentació establerta a la base 4.5 de les bases generals, i que és la següent:

a)    Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor.

c)    Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts en aquesta convocatòria.

d)    Currículum vitae i full de relació de mèrits d’acord amb el model normalitzat (inclòs al model de sol·licitud de participació), amb la informació següent:

-        Dades personals i de contacte.

-        Dades i codi de la plaça a la qual s’opta.

-        Experiència laboral, amb indicació dels diversos llocs desenvolupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions realitzades.

-        Formació acadèmica reglada.

-        Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.

Els mèrits relacionats en el model normalitzat es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin, en el moment de presentació de la sol·licitud.

No caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder de l’Ajuntament d’Oliana, si bé s’haurà de detallar la documentació de que es tracti al formulari de sol·licitud.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, per qualsevol dels mitjans que s’estableixen a la base 4.2 de les bases generals.

Es poden presentar les sol·licituds per Instància Genèrica

--ACTUALITZACIÓ 5.1.2023--

Publicat l’anunci de convocatòria al DOGC núm. 8827 de data 5 de gener de 2023, el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 6 de gener de 2022 i finalitza el dia 20 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

--ACTUALITZACIÓ 03.02.2023--

Publicat l’anunci d'aprovació relació provisional persones admeses i excloses procés estabilització plaça de neteja, de data 3 de febrer de 2023, el termini de presentació d'al·legacions s’inicia el dia 4 de febrer de 2023 i finalitza el dia 10 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).

--ACTUALITZACIÓ 13.01.2023--

Havent finalitzat en data 10 de febrer de 2023 el termini per a la presentació d’al·legacions a l’aprovació provisional del llistat de persones i admeses al concurs per a la provisió definitiva d’una plaça de peó de neteja, en el marc de l’estabilització de l’ocupació temporal, es fa púbic que l’esmentat llistat ha esdevingut definitiu.

--ACTUALITZACIÓ 24.02.2023--

S'ha publicat l'anunci d'esmena d'errors de les bases de la convocatòria de la plaça d'estabilització de peó de brigada (concurs oposició), de data 23 de febrer de 2023

--ACTUALITZACIÓ 08.03.2023--

Es fa pública, en data 8 de març de 2023, l’acta del tribunal qualificador de la sessió celebrada el 7 de març de 2023. Les persones interessades disposen d’un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la present publicació per presentar les esmenes i les al·legacions que considerin oportunes a la puntuació efectuada pel tribunal.

--ACTUALITZACIÓ 14.03.2023--

Es fa públic l'edicte de contractació de l'aspirant seleccionat, en data 14 de marçde 2023,

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA

FORMULARI SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA

TEMARI

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ANUNCI ESMNA ERRORS

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR

EDICTE CONTRACTACIÓ ASPIRANT SELECCIONAT