Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 30 º max: 30 º min: 14º
Sou a: Inici / Noticies / OFERTA DE FEINA: 1 PLAÇA DE SOCORRISTA DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2023 MITJANÇANT CONCURS LLIURE

OFERTA DE FEINA: 1 PLAÇA DE SOCORRISTA DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2023 MITJANÇANT CONCURS LLIURE

Convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de socorrista durant la temporada d’estiu 2023 mitjançant concurs lliure

19-05-2023

Per la Resolució d’Alcaldia número 233/2023, de data 17 de maig de 2023, s’ha aprovat la convocatòria i les bases per a proveir per concurs lliure una plaça de socorrista durant la temporada d’estiu, en règim de personal laboral temporal, així com procedir a la seva publicació d’acord amb l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al serveis de les entitats locals.

1. Característiques del lloc de treball:

- Llocs de treball: Socorrista

- Nombre de places: 1

- Grup de classificació d’assimilació a funcionari: C2

- Durada del contracte: 17/06/2023 – 03/09/2023 (ambdós inclosos).

- Jornada: parcial del 56,10%.

- Horari: de dilluns a diumenge repartit entre els dos llocs de treball.

- Sistema de selecció: concurs lliure.

- Salari:

Concepte salarial

Import brut mensual (56,10% jornada)

Sou

390,53 €

Complement CD 14

198,80 €

Complement CE

208,30 €

Total

797,63 €

2. Requisits.

Els/les aspirants hauran de presentar la declaració responsable, segons model normalitzat, que s’adjunta inclosa a l’Annex 1 d’aquestes bases, de compliment dels requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

1.1   Requisits Generals:

a)    Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

b)    Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c)    Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies de la plaça convocada.

d)    No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat/ada absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

e)    No haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’ésser humans.

1.2 Requisits específics:

a)    Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.

b)    Disposar del títol de socorrista aquàtic i estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC).

c)    Acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua catalana amb el nivell de suficiència (certificat C1), d’acord amb el què estableix el Decret 161/2002 o la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori prevista en la base 8.

d)    Per les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, amb l’excepció de les persones nacionals d’un estat amb llengua castellana, hauran d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, mitjançant la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori que estableix la base 8a, o bé hauran d’aportar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

  • Diploma d’espanyol (nivell C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials.

3. Presentació de sol·licituds.

3.1 Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 09.00h a 14.00h) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 1 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al taulell d’edictes de la corporació i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat).

--ACTUALITZACIÓ 19.05.2023--

Publicat l’anunci de convocatòria al BOP núm. 97 de data 19 de maig de 2023, el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 20 de maig de 2023 i finalitza el dia 3 de juny de 2023 (ambdós inclosos).

 --ACTUALITZACIÓ 06.06.2023--

Publicat l’anunci d'aprovació relació provisional persones admeses i excloses, de data 6 de juny de 2023, el termini de presentació d'al·legacions s’inicia el dia 7 de juny de 2023 i finalitza el dia 13 de juny de 2023 (ambdós inclosos).

BASES

FORMULARI SOL·LICITUD

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES