Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 35 º max: 35 º min: 16º
Sou a: Inici / Noticies / OFERTA DE FEINA COORDINADOR/A BRIGADA I GESTOR/A EQUIPAMENTS MUNICIPAL

OFERTA DE FEINA COORDINADOR/A BRIGADA I GESTOR/A EQUIPAMENTS MUNICIPAL

Bases reguladores de la convocatòria per a la contractació d’una plaça de coordinador/a de brigada i gestor/a d’equipaments municipals a proveir mitjançant concurs oposició lliure.

02-03-2022

Per la Resolució d’Alcaldia número 53/2022, de data 23 de febrer de 2022, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a cobrir per concurs – oposició lliure, una plaça de coordinador/a de brigada i gestor/a d’equipaments municipals, en règim de laboral fix.

DADES BÀSIQUES LLOC DE TREBALL:

- Denominació: Coordinador/a de brigada i gestor/a d’equipaments municipals.

- Règim jurídic: Laboral fix.

- Jornada: 100% (37,5 hores setmanals). La distribució de la jornada és irregular i fora de la jornada habitual, condicionada en algunes ocasions per la organització d’actes per part de l’ajuntament.

- Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.

- Grup de classificació: C1 (11.040,40 € anuals)

- CD: 18 (6.173,58 € anuals)

- CE: 8.211,00 € anuals

- Total retribució anual: 25.424,98 €

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 09:00h a 14:00h) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament, en el termini de vint dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat. Tot això de conformitat amb el què disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de la corporació, i a la seu electrònica (www.ajuntamentoliana.cat). 

El termini per presentar les sol·licituds és del 11/03/2022 – 30/03/2022 (ambdós inclosos).

TOTES LES PERSONES QUE PRESENTEU LA VOSTRA SOL·LICITUD, COMPROVEU QUE APORTEU TOTS ELS MÈRITS JUSTIFICATS CORRECTAMENT (TANT DE CURSOS, FORMACIONS COM DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL) AIXÍ COM TOTS ELS REQUISITS QUE CONSTEN A LES BASES. DE NO SER AIXÍ, EL TRIBUNAL NO US HO PODRÀ VALORAR. GRÀCIES.

Documentació: 

Per ser admès/esa a les proves selectives, caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud d’acord amb el model normalitzat de l’Ajuntament, que inclou la declaració responsable, degudament signat (Annex 2).
  • Còpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia autentificada del permís de residència.
  • Còpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció.
  • Si se’n disposa, còpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C1 (o superior),  de coneixements del català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base 7a).
  • En cas que sigui d’aplicació el requisit específic B.c) de la base 3a, i si se’n disposa, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, original o fotocòpia (diploma d’espanyol C2) o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s’ha cursat l’ensenyament primari i secundari i el batxiller a l’Estat espanyol; Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials. En cas contrari, caldrà superar la prova prevista en la base 7a.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 7a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.
  • Currículum vitae.
  • Carnet de conduir, tipus B1

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, llevat que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no caldrà aportar documentació que ja es trobi en poder d’aquest ajuntament, havent de fer constar aquesta circumstància al model de sol·licitud normalitzat. 

--- Actualització 13.04.2022 ----

Per la Resolució d’Alcaldia de data 8 d’abril de 2022, s’ha aprovat la relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a proveir mitjançant concurs oposició una plaça de coordinador/a de brigada municipal i gestor/a d’equipaments municipals, en règim de personal laboral indefinit, amb indicació dels/de les aspirants exempts/es de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

El termini de presentació d'al·legacions acaba el 29 d'abril de 2022

--- Actualització 05.05.2022 ----

Per la Resolució d’Alcaldia, de 5 de maig de 2022, s’ha aprovat la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a la provisió amb indicació dels/de les aspirants exempts/es de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana., i la designació dels membres de tribunal qualificador.

El tribunal qualificador es constituirà el dia 10 de maig de 2022, a les 09:30 hores a la seu de l’Ajuntament d’Oliana, iniciarà el procés de selecció d’acord amb la base 7a de les bases reguladores del procés, i durà a terme la valoració dels mèrits aportats per les persones candidates, d’acord amb els barems establerts a les bases

--- Actualització 06.05.2022 ----

Per Resolució d'Alcaldia, de data 6 de maig de 2022, s’ha aprovat la convocatòria dels aspirants no exempts de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana (nivell C1). Tindrà lloc el pròxim dia 10 de maig de 2022 a les 9.45 h a l'Ajuntament d'Oliana.

--- Actualització 11.05.2022 ----

Es fa públic l'edicte sobre el resultat de la fase d'oposició i la fase de concurs, així com la convocatòria pel segon i tercer exercici de la fase d'oposició.

--- Actualització 18.05.2022 ----

Es fa públic l'edicte sobre els resultats de la fase d'oposició (prova test) així com la convocatòria pel tercer exercici i l'entrevista.

--- Actualització 30.05.2022 ----

Esmena d'errors de l'anterior anunci.

--- Actualització 21.06.2022 ----

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2022, s’ha aprovat la contractació de l’aspirant seleccionat, en relació a la convocatòria per a proveir, mitjançant concurs oposició un lloc de treball de coordinador/a de brigada i gestor/a d’equipaments municipals, amb caràcter indefinit.

ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTACIÓ ASPIRANT SELECCIONAT

ANUNCI D'ESMENA D'ERRORS

ANUNCI RESOLUCIÓ CONCURS OPOSICIÓ (TERCER EXERCICI I ENTREVISTA)

ANUNCI RESULTATS FASE OPOSICIÓ (SEGON EXERCICI TIPU TEST)

ANUNCI RESULTAT FASE OPOSICIÓ (CATALÀ) I CONCURS (MÈRITS)

ANUNCI CONVOCATÒRIA PROVA CATALÀ NIVELL C1

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA PERSONES ADMESES I EXCLOSES + TRIBUNAL

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

BASES

ANNEX 1: TEMARI

ANNEX 2: FORMULARI SOL·LICITUD