Ves al contingut. | Salta a la navegació

AVUI 28 º max: 28 º min: 14º
Sou a: Inici / Destacats / Aprovació inicial del “Projecte d’impermeabilització del dipòsit d’Oliana

Aprovació inicial del “Projecte d’impermeabilització del dipòsit d’Oliana

09-04-2021

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2021 el Projecte d’impermeabilització del dipòsit d’Oliana, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Francesc Roca Rigol, amb un pressupost d’execució per contracta de 50.435,68 €, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, comptats des del dia següent al de la darrera de les publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d’edictes electrònic municipal, d’acord amb allò que determina l’article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Durant aquest termini, el document tècnic aprovat podrà se consultat per qualsevol persona interessada a la pàgina web municipal  www.ajuntamentoliana.cat) i a les dependències municipals, situades a la Plaça 1 d’Octubre s/n, 25790 – Oliana, en horari d’atenció al públic, de 9h a 14h de dilluns a divendres, per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

PROJECTE

ANUNCI